Fotosoutěž – Sdílej lásku

Vyfoťte se, sdílejte na našem Instagramu s hastagem #cvicimsgalaxy a #FormYourself a vyhraj členství zdarma.

PRAVIDLA SOUTĚŽE „Sdílej lásku na Instagramu“

Této soutěže se může zúčastnit pouze osoba starší 15ti let a splňující podmínky uvedené v těchto pravidlech!

1. Organizátor

Organizátorem této akce je společnost Form Factory, s.r.o., se sídlem Vinohradská 2405/190, 130 00, Praha 3, IČ: 057 85 880, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 270769 (dále jen „Organizátor“).

2. Soutěžící

Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba starší 15ti let s bydlištěm nebo doručovací adresou v České republice, která splní tyto podmínky soutěže. Osoba starší 15ti let a současně mladší 18ti let se může stát soutěžícím pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Počet Soutěžních příspěvků od jednoho soutěžícího je limitován. Každý soutěžící může nahrát pouze jeden Soutěžní příspěvek. Soutěže se nesmí zúčastnit osoby, které jsou v pracovním poměru či jsou osoby blízké k Organizátorovi a k dalším společnostem, které se na soutěži podílí, a dále i osoby v jakémkoliv příbuzenském či obdobném vztahu s těmito osobami, zejména osoby vyjmenované v § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Obsah a trvání soutěže, výběr vítěze

Do soutěže se zapojíte, pokud splníte pravidla podle soutěžního postu Organizátora s výzvou k soutěži, zveřejněného na Instagramu Form Factory Fitness „formfactoryfitness“. Soutěžící musí svým Soutěžním příspěvkem zveřejnit co nejoriginálnější fotografii pořízenou na místě určeném Organizátorem, tj. v některé z provozoven Form Factory, s použitím hashtagu #cvicimsgalaxy a #FormYourself („Soutěžní příspěvek“).

Soutěž trvá od 14. 2. 2020 do konce dne.

Vítězem se stává ten soutěžící, který splnil všechny podmínky pro účast v soutěži, a zároveň byl jeho Soutěžní příspěvek na dané téma vybrán jako vítězný odbornou porotou, kterou určí Organizátor, jako nejoriginálnější. Vítězové jsou vybíráni tři, a to ze všech Soutěžních příspěvků dohromady.

Organizátor zveřejní (vyhlásí), jména soutěžících (resp. jejich profilů), kteří se stali vítězi se svými Soutěžními příspěvky do 5 kalendářních dnů od skončení soutěže, a to v komentáři na Instagramu pod soutěžním postem. Vítěz musí svůj nárok na výhru uplatnit do 5 dnů od okamžiku, kdy byl vyhlášen vítězem dle předchozí věty, a to soukromou zprávou odeslanou na Instagramový profil Organizátora či zasláním na e-mailovou adresu: marketing@formfactory.cz. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže takové soutěžící, kteří nesplňují podmínky uvedené v těchto pravidlech, jejichž Soutěžní příspěvky nebudou v souladu s dobrými mravy, budou porušovat zákonná práva třetích osob (zejména práva duševního vlastnictví – autorská práva), anebo kteří budou jinak porušovat pravidla soutěže (např. osoba mladší 18ti let se soutěže zúčastní bez souhlasu zákonného zástupce, popř. tento souhlas bez zbytečného odkladu Organizátorovi na výzvu neprokáže) a/nebo sociální sítě Instagram.

4. Výhra

Vítěz získá Dárkový poukaz Form Factory – členství BASIC na 3 měsíce Multiklub.

5. Doručení výhry

Poté, co vítěz v souladu s čl. 3 těchto pravidel uplatní svůj nárok na výhru, budou vítězi oznámeny detaily o výhře a způsobu předání. Vítěz souhlasí s tím, že pokud se s Organizátorem nedohodne jinak, musí si výhru osobně převzít na adrese sídla Organizátora: Vinohradská 2405/190, 130 00 Praha 3, Česká republika, a to nejpozději do 1 měsíce od skončení soutěže. Pokud se vítěz neohlásí v dané lhůtě v souladu s těmito pravidly nebo nepřevezme výhru v dané lhůtě, jeho právo na získání výhry zaniká a výhra propadá ve prospěch Organizátora.

6. Práva a povinnosti soutěžících

Za platný Soutěžní příspěvek a tedy i registraci do soutěže se bude považovat pouze takový příspěvek, který splňuje podmínky uvedené v čl. 3 těchto pravidel. Soutěžní příspěvky, které budou upravovány, nebudou v souladu s pravidly nebo budou vyplněny jinde, jinak, mimo časový rámec stanovený v čl. 3 těchto pravidel či vyplněny po ukončení soutěže, nebudou považovány za platné. Odesláním a zveřejněním Soutěžního příspěvku (tj. registrací do soutěže) soutěžící potvrzuje a odpovídá za to, že je autorem Soutěžního příspěvku, ke kterému vykonává v plném rozsahu všechna práva, že neporušuje vlastnická, autorská ani jiná práva třetích osob, a že souhlasí s následným využitím jeho Soutěžního příspěvku pro marketingové účely Organizátora provozované na facebookovém profilu Form Factory Fitness Center https://www.facebook.com/formfactoryfitcenter, instagramovém profilu Form Factory Fitness Clubs https://www.instagram.com/formfactoryfitness a instagramovém profilu Samsung Česko a Slovensko https://www.instagram.com/samsungczsk/, a to bez nároku na jakoukoli úplatu. Soutěžící dále odpovídá rovněž za to, že jeho Soutěžní příspěvek neobsahuje žádný nelegální, vulgární či jiný nevhodný obsah. Soutěžní příspěvky, jejichž obsah je v rozporu s předchozí větou, budou ze soutěže automaticky vyřazeny a smazány. Soutěžící nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži a s případným převzetím výhry.

Zasláním Soutěžního příspěvku do soutěže uděluje soutěžící Organizátorovi bezplatnou nevýhradní licenci k Soutěžnímu příspěvku, a to ke všem známým způsobům užití, teritoriálně, místně, množstevně neomezenou, a časově omezenou pouze po dobu trvání majetkových práv soutěžícího, včetně práva Organizátora Soutěžní příspěvek jakkoliv modifikovat, upravovat, měnit, zpracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do děl souborných apod. Organizátor je oprávněn tuto licenci dále podlicencovat či postoupit třetí osobě. Organizátor není povinen licenci využít.

Organizátor si vyhrazuje právo zveřejnit jméno a příjmení vítěze s uvedením výhry, a to v rámci všech svých marketingových aktivit. Soutěžící vstupem do soutěže potvrzuje, že se zveřejněním svého jména, příjmení a výhry souhlasí. Soutěžící dále vstupem do soutěže uděluje časově neomezené svolení, se zachycením jeho podoby a případně podoby jeho soukromých prostor, a to pro marketingové účely Organizátora v souvislosti s touto soutěží, a to bez nároku na jakoukoliv úplatu. Soutěžící bere na vědomí, že pokud v souladu s právním řádem odvolá své svolení bez rozumného důvodu či z důvodu podstatné změny okolností, nahradí odvolávající Organizátorovi škodu z tohoto odvolání vzniklou.

Licenci a souhlas uvedený v tomto článku soutěžící poskytuje i k veškerým dalším autorským dílům, které ve spolupráci s Organizátorem či jimi určenou třetí osobou na základě účasti v této soutěži vzniknou, a to bez nároku na jakoukoliv úplatu.

7. Práva a povinnosti Organizátora

Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhra uvedená v čl. 4 těchto pravidel soutěže nebude moci být vítězi předána v souladu s těmito pravidly soutěže. Organizátor nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží, bez ohledu na to, zda byly způsobeny lidským faktorem či technickou vadou. Organizátor není povinen poskytovat neúspěšným soutěžícím důvody, proč jejich Soutěžní příspěvky nepovažuje za výherní.

8. Závěrečná ustanovení

Výhru není možné směnit za finanční hotovost ani požadovat vydání jiné výhry, než je Organizátorem stanovena.
Organizátor soutěže je oprávněn v případech, kdy má podezření, že se soutěžící dopustil podvodného jednání za účelem získání výhry v rámci soutěže, požadovat další ověření pro určení nároku na výhru. Soutěžící je povinen doložit požadovaná data nebo dokumenty do 48 hodin a v požadované formě. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout ve sporných případech, zda soutěžící splnil či nesplnil veškerá pravidla pro účast v soutěži a vyhrazuje si právo nárok na výhru odepřít. V případě, že Organizátor bude mít důvodné podezření na podvodné jednání soutěžícího za účelem získání výhry v rámci soutěže, má Organizátor právo takového soutěžícího ze soutěže vyloučit a to bez nároku na výhru.
Registrací vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
Organizátor si ve výjimečných a odůvodnitelných případech vyhrazuje právo soutěž zrušit či ukončit. Organizátor je oprávněn změnit pravidla soutěže či technické nebo organizační zabezpečení soutěže a v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách Organizátora. V případě, že soutěžící nebude se změnou pravidel soutěže souhlasit, bude oprávněn svou účast v soutěži ukončit bezplatně jednostranným oznámením doručeným Organizátorovi na emailovou adresu marketing@formfactory.cz.
Tato pravidla soutěže budou po celou dobu trvání soutěže uložena v sídle Organizátora a dále zveřejněna na: https://www.formfactory.cz

Tato soutěž se řídí českým právem.

Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na http://www.formfactory.cz/ochrana-osobnich-udaju/